§ a jeho obmedzenia

Všetko, čo sa týka Školy Hromu a blesku (Kaminari Inabikari Ryu) Bratislava
Ucitel
Príspevky: 45
Dátum registrácie: Pondelok, 5. Decembra 2016, 12:10

§ a jeho obmedzenia

Príspevok od užívateľa Ucitel »

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Využívanie lesov verejnosťou
Každý má právo vstupovať na lesné pozemky
Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy.

Zákaz niektorých činností
Na lesných pozemkoch je zakázané
a. vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku – ľudové označenie
pre, pôdny pokriv (lístie, vetvičky, ihličie), ktorý neprešiel ešte premenou na humus a v minulosti sa používal, ako podstielka pod dobytok,

b. zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich (prenosné zariadenia – variče a prenosné uzatvorené ohniská – piecky, sem nespadajú)
alebo v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku – hranica lesného pozemku nemusí byť totožná s okrajom lesa a
niektoré „lesy“ sú trávnaté plochy s náletovými drevinami, čo nie je les
) mimo vyznačených miest,
c. stavať posedy, príbytky alebo táboriť (vytvorenie miesta pre dlhodobejší pobyt – dve a viac nocí, v stanoch alebo prostriedkoch im podobných,
prístreškoch, alebo vytvorenie patričného komfortu pre pobyt – vybudovanie toalety, ohniska, podkladu, zlepšenie prístupu, …
) mimo
vyznačených miest,
Táborenie nie je prespanie pod širákom – v spacáku pod celtou, v závesnej sieti, v sede s opretím na zemi, v bivakovacom vreci. Prístrešok nie je celta alebo obdobný nepremokavý materiál tvoriaci strechu, ktorá nesiaha po zem a nie je k nej ukotvená alebo pri ukotvení vytvára len slnečnú zábranu – rovná strecha.
d. jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na
koni (vedenie koňa alebo tlačenie bicykla je možné) mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,
e. vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f. vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné
miesto (počas vykonávania pracovnej činnosti v danom priestore) alebo plošné chemické ošetrenie,
g. rušiť ticho a pokoj,
h. zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
i. manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j. ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
k. zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,
l. fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
m. narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi,
n. pásť hospodárske zvieratá,
o. voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p. vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.
(2) Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok“).

Lesná stráž
Člen lesnej stráže je povinný
a. nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže,
b. bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,
c. vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
d. spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,
e. oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom,
f. zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
g. odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h. chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo
odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
i. predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch,
j. spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov príslušnému
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a Policajnému zboru,
k. poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
l. zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, proti ktorým zasahuje,
m. zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej
správy lesného hospodárstva.

Člen lesnej stráže je oprávnený
a. vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na
jeho základe,
b. vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej
potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
c. kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a preukaz totožnosti,
d. vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,
e. zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
f. vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného
hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar
Policajného zboru,
g. odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci
vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej o¬sobe,
h. používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie (fotopasca), video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na
zdokumentovanie veci a konania,
i. požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
j. požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
k. ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
l. držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných predpisov,
m. použiť zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,
n. použiť donucovacie prostriedky,
o. použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného
hospodárstva alebo iný verejný záujem,
p. vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch,
q. zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje
drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva vyplývajúcich z ustanovení § 24; prehliadka nesmie
sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov.

Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:
a. hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b. slzotvorné prostriedky,
c. obušok,
d. putá,
e. služobný pes,
f. varovný výstrel.
Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení.

Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne.
Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje inak. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.

Druhý stupeň ochrany – za tabulou.
Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný
a. vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä
vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska,
čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
b. vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie
a vyznačenej cyklotrasy.

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
k. organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za
hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
l. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
m. použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých
stavieb.

Tretí stupeň ochrany – k dvojke sa pridá
c. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
d. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký
výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
e. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
f. zbierať rastliny vrátane ich plodov,
g. organizovať spoločné poľovačky,
h. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
d. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu
600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,

Štvrtý stupeň ochrany – k trojke sa pridá
f. zbierať nerasty alebo skameneliny,
g. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
h. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

Piaty stupeň ochrany – k štvorke sa pridá
Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané
b. zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,
c. rušiť pokoj a ticho,
d. chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
e. meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho
materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,
f. umiestniť stavbu.

Chránené územia a ich ochranné pásma
(1) Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia:
a. chránená krajinná oblasť – II. stupeň, ak nie je zákonom ustanovené inak,
b. národný park – III. stupeň, ak nie je zákonom ustanovené inak,
c. chránený areál – II. až V. stupeň,
d. prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia – IV. až V. stupeň,
e. prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka – IV. až V. stupeň, ak nie je zákonom ustanovené inak,
f. chránený krajinný prvok – II- až V. stupeň,
g. chránené vtáčie územie
h. obecné chránené územie.

Ucitel
Príspevky: 45
Dátum registrácie: Pondelok, 5. Decembra 2016, 12:10

Re: § a jeho obmedzenia

Príspevok od užívateľa Ucitel »

Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive

§4

Zbraň kategórie A
(1) Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.
(2) Zakázanou zbraňou je
a) vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b) samočinná zbraň (automtická),
c) zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
d) palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e) zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f) zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
g) vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
h) zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i) zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.
(3) Zakázaným strelivom je
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou, (pre mechanické zbrane výbušné strelivo)
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) strela s elektrickým impulzom,
e) špeciálna strela (tu môže byť čokoľvek).
(4) Zakázaným doplnkom zbrane je
a) tlmič hluku výstrelu,
b) zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.


§7
(1) Zbraňou kategórie D je (nie je potrebný zbrojný preukaz – voľno predajná zbraň)
a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c) expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),
d) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,
e) mechanická zbraň (luk, kuša, prak, ...) ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N (do 150 N nie je zbraňou a nespadá pod
tento zákon, 150 N = 33,7 libier / 15,3 kg
)
f) historická zbraň,
g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
h) narkotizačná zbraň,
i) znehodnotená zbraň,
j) rez zbrane,
k) neaktívne strelivo,
l) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.
(2) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,12) a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. d), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať (lepší je obal, aspoň chráni pred poškodením a nepriťahujem až tak pozornosť); na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b).§ 28

§ 28
Povinnosti držiteľa "zbrojného preukazu"
(1) Držiteľ "zbrojného preukazu" je povinný
a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
j) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
(4) Držiteľ "zbrojného preukazu" nesmie
b) mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby,

§ 14
(1) Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(9) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(10) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e) a f) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49); táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu, (mechanické zbrane nemajú takéto označenie)
(11) Streľba zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l) je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku (toto by bolo vhodnejšie znenie pre mechanické zbrane)

Ucitel
Príspevky: 45
Dátum registrácie: Pondelok, 5. Decembra 2016, 12:10

Re: § a jeho obmedzenia

Príspevok od užívateľa Ucitel »

Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch.
Chladná zbraň

§ 5 Vek a nepríčetnosť
(1) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
(2) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky

§47 Priestupky proti verejnému poriadku
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty (zálesácka, tábornícke, trampská, ...), historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť (preprava na tréning, alebo cvičenie), výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania ( učiteľ, tréner bojového zamerania) alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, (veľmi dôležitá časť) ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím (hodnotenie môže byť však veľmi subjektívne).

Čo oko nevidí, to nemôže posudzovať, preto skryte sa dá nosiť čokoľvek a aj väčšie predmety v obale, či primeranom puzdre nevzbudia nežiaducu pozornosť okolia. Pokiaľ mám chladnú zbraň na sebaobranu, tak ju mám uloženú skryte a na ľahko dostupnom mieste, aby som ju mohol kedykoľvek použiť a útočník o nej dopredu nevedel. Nosenie zatváracieho noža v puzdre na opasku, či multifunkčného náradia je dnes už celkom bežné a už málokto sa nad tým pozastavuje. Aj pri vstupe do priestoru, kde je kontrolovaná prítomnosť zbrane, stačí ju ponechať u ochrany a pri odchode si ju zas vyzdvihnúť - môj prípad.

Napísať odpoveď